BIẾN ĐỔI ĐỊA HÌNH KHU VỰC PHÚ MỸ HƯNG, TP.HCM DO ĐÔ THỊ HÓA

Tác giả: Nguyễn Thị Thắm

Trên cơ sở áp dụng các kỹ thuật xử lý bản đồ, ảnh viễn thám (Google Earth) và GIS, tác giả đã tính toán sự biến đổi diện tích của ba đối tượng: khu dân cư, đầm lầy trũng (vùng chứa nước mưa và nước thủy triều), và kênh rạch khu vực Phú Mỹ Hưng (16 km2), các năm 1990, 2001 và 2012 (Hình 1).

 1a  1b  1c

1a                                                       1b                                                             1c

Hình 1:  Bản đồ sử dụng đất năm 1990 (1a), 2001 (1b), 2012 (1c) Đọc tiếp “BIẾN ĐỔI ĐỊA HÌNH KHU VỰC PHÚ MỸ HƯNG, TP.HCM DO ĐÔ THỊ HÓA”